Digipeitus

7. klass läbis geograafias digitaalse raja mööda koolimaja. Google vormide baasil tehtud QR-koodid (http://goo.gl/UAsWxF) olid peidetud üle koolimaja ning igaühe juures tuli lahendada üks ülesanne, mis olid vajalikud lõpliku vastuse leidmisel. 45 minutit mõtlemist, arutlemist ja liikumist.

QR-koodide leidmiseks tuli natuke ajusid ragistada, kuna otsene viide puudus. Lisaks pidi mõnes kohas hea kaadri saamiseks lausa põrandal pikutama.

Ise tehtud füüsika

Septembrikuu teise poole loodusainete ja tööõpetuse tundides tegelesid seitsmendikud teadusprojektidega. Klass oli jagatud TeamUp programmiga (http://teamup.aalto.fi/) kolme rühma ning igale rühmale määrati valdkond, millega nad pidid kahe nädalaga valmis saama.
Esimese info said õpilased YouTube’i videote põhjal. Edasi pidid nad uurima selle kohta iseseisvalt õpikust ja internetist (teooria, ehitamise põhimõtted jm). Töö hinde moodustasid valmis ehitatud kaadervärk, teadusartikkel, video kogu protsessist ning hinnangu andmine enda ja kaaslaste panusele.

Kümme tundi tegutsemist andis lõpptulemuseks veeraketi, mustreid moodustava pendli ja ahelreaktsiooni kõikvõimalikest kättesaadavatest vahenditest.

Töö käigus õppisid lapsed eelkõige aja planeerimist ja rühmatööd, teistega arvestamist.

Sellise töö läbiviimisel on kõige keerulisem saada võrdselt tööle kõik õpilased. Kuigi rühmasiseselt oli töö jagatud, siis jäid mõned rohkem eemale.

Marko video pendli liikumisel tekkivatest mustritest (NB! jälgi ka varje)

Looduse dokfilmid

28. aprillist 18. maini koostas 7. klass geograafias filmikesi erinevate riikide kliima teemal.

Eesmärk oli koostada film erinevate riikide kliima kohta videotöötlusprogrammis Windows Movie Maker. Informatsiooni riigi üldandmete ja kliima kohta koguti Uus Maailma Atlasest (2010, Eomap), illustreerivad pildid otsiti internetist. Õpilased koostasid teksti ning lugesid selle oma videole peale.
Õpilastele sai antud suulised juhised, kuidas filmi koostada, kuid programmi pidid iseseisvalt tundma õppima.

Õpetajana tekitas kõige rohkem probleeme ajakavast kinni pidamine ning motivatsioon. Tehnilise poolega saadi hakkama rahuldavalt. Esimese korra kohta valmisid arvestatavad tööd. Edaspidi peaks ülesandeks olema videolõikude monteerimine, kuna see nõuab süvenemist ning täpsemate tööriistade kasutamist.

Näide valminud filmist, mille autoriks on Carmen:

Looduse mitu nägu

30. aprillil, 2015, esitasid 8. klassi õpilased algklassidele maailma loodusvööndeid. Kahekaupa tutvustati Power Pointi abil loodust poolustelt ekvaatorini.

Õpilased hindasid oma tegevust kõrgelt, olid rahul esitlusega ning sellega, et noorematele koolikaaslastele meeldis tund loodusvöönditest. Power Pointi esitluse koostamine oli osadele väga lihtne – vajalik informatsioon ning pildid leiti kergesti üles.

Vajakajäämiste osas märgiti ajast kinni pidamist. Kuna tegu oli paaristööga, siis tekkis omavahelisi vaidlusi, mida täpselt slaididesse lisada. Vaja olnuks suuremat eeltööd, eriti faktide osas, ning jutustamise harjutamist. Ühte rühma häiris olukord, kus ettevalmistuse ajal programm ei lasknud pilte üles laadida.

Õpetajana pean õnnestunuks seda, et kõik said koostada esitlust, kuigi sisu kvaliteet oli väga varieeruv. Ettekannete juures hakkas kõige rohkem silma asjaolu, et esinejad ei olnud oma valdkonda endale täielikult selgeks teinud. Mõni jäi oluliselt jänni. Teine probleemne valdkond oli piltide lisamine, kuna kopeeriti otse otsingumootori galeriist, mille tulemusel jäid esitluse pildid kehva kvaliteediga.